He seems to be a very fun guy and I like him a lot already. smile