Happy Birthday Doktor LaVey!

Hail Anton!
_________________________

Hail Satan!
Sangi